Hướng dẫn sử dụng Nền tảng Học và Thi trực tuyến

   HDSD CHO GIÁO VIÊN https://bit.ly/2XvjRN2

   HDSD CHO HỌC SINH https://bit.ly/2Vqb0JI

   HDSD HỌC LIỆU BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN ZOOM  https://bit.ly/34bGcjL